SOLUTION VoIP & Telephone

VoIP & Telephone

ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา แบบ VoIP คือการโทรศัพท์จากสาขาที่นึง ไปยังสาขาปลายทางอีกที่นึง โดยต้นทางและปลายทางอาจจะอยู่ไกลกันข้ามประเทศ และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโทร หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

  • o PABX & IP-PBX : ระบบการโทรศัพท์ผ่าน IP ไปยัง PABX(ตู้สาขา) เพื่อลดค่าใช้จ่ายการโทรศัพท์ภายในองค์กรณ์ได้ถึง 30-70%
  • o Video Conference : การโทรศัพท์ด้วยภาษาและเสียง อีกทั้งยังสามารถประชุมสายในการโทรได้อีกด้วย