SOLUTION Enterprise Wireless Network

Enterprise Wireless Network

  • บริการติดตั้ง และออกแบบระบบเน็ตเวิร์คไร้สาย ภายในองค์กรณ์ และภายนอกสถานที่(Indoor-Outdoor) ให้ได้ความเร็วสูงสุด มีความปลอดภัย และสัญญานแรงตลอดทั้งระบบ