SOLUTION Thin/Zero Client

Thin/Zero Client

  • ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลระบบให้ง่ายขึ้น ด้วยระบบ Thin/Zero Client ทำให้สามารถจัดการข้อมูลของผู้ใช้จากที่เดียว ลดค่าใช้จ่าย(ค่าไฟ, ค่าดูแล) และถ้าไม่เคยมีระบบมาก่อน(ทำครั้งแรก) การลงทุนจะถูกกว่าระบบทั่วไปมากสุดถึง 50%
  • Thin Client : คืออุปกรณ์ในการรีโมทเพื่อใช้งาน Windows Session ในราคาไม่แพง และสามารถใช้งาน Thin Client จำนวน 20-40 เครื่องต่อ 1 เซอเวอร์
  • Zero Client : คือเทคโนโลยีใหม่ของ Microsoft ในการเข้าใช้งานทรัพยากรณ์ของเซอเวอร์ ซึ่งสามารถจัดการการทำงานของผู้ใช้ได้อย่างดีเยี่ยม รวมถึงสามารถสำรองข้อมูลและแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้ได้ทันทีจากส่วนกลาง. โดยที่สามารถใช้ Zero Client จำนวน 20-40 เครื่องต่อ 1 เซอเวอร์เช่นกัน