บริษัท เอ็นพีร่า จำกัด | NPera co.,Ltd


การวิเคราะห์ ออกแบบและติดตั้งระบบที่เหมาะสม จึงทำให้องค์กรณ์ได้ประโยชน์จากการนำ IT มาใช้อย่างเต็มที่. สามารถปรับปรุง และพัฒนาต่อยอดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ตามการเติบโตของธุรกิจของคุณ ช่วยวางแผนระบบ IT ให้กับองกรณ์ได้อย่างยืดหยุ่น ตรงตามความต้องการ และงบประมาณของคุณ

การวิเคราะห์ ออกแบบ และติดตั้งระบบ IT ที่เหมาะสม และเหมาะกับขนาดของลูกค้าแต่ละรายจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา ซึ่งจะทำให้ท่านได้ประโยชน์จากการนำ IT มาใช้ อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังสามารถงบประมาณที่ต้องจ่ายในราคาที่แพง แต่ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการเหมือนเดิม.

การวางแผนที่ดี จะทำให้เกิดความยืดหยุ่นเมื่อต้องการลด-ขยายขนาดระบบ, ได้สิ่งที่ตรงกับความต้องการในการใช้งานจริง

บริการของเรา :

  • System Integrator (SI)
  • IT Consultant
  • Service Maintenance
  • Design services & Implementation
  • Services customization
  • Web & Email for Bussiness
  • Linux & Embedded Customization service

พร้อมทั้งบริการหลังการขายที่เข้าถึงได้.


ต้องการติดต่อ/สอบถาม :